List of donors – VOICE Canada

             

2000 dollars was deposited to Mrs Paula Hicks-Le Anh Nguyet, NJVACA TD Bank account on 11-10-2014 for VOICE-Canada fund raising.

Below is the list of donors.

Ȏng bà Lý Văn Hùng Hillsborough, NJ: $200

Lý Trung & Nguyễn T. Hoàng-Anh Bridgewater, NJ: $200

Ȏng bà Lý Hiếu Hamilton, NL: $50

Ȏng bà Lý Quảng Levitt, PA: $50

Ȏng bà Lý Kiệt Woodland, NJ: $50

Vivek & Huỳnh-Nga Rajgarhia Bridgewater, NJ: $500

Ȏng bà Trịnh D. Vinh Massapequa, NY: $100

Phạm Victoria Edidon, NJ: $50

Nguyễn Trí Edidon, NJ: $50

Ȏng bà Lê Toàn Parsipany, NJ: $100

Ȏng bà Nguyễn Tự Lực Edison, NJ: $50

Đặng Hưng Tiên & Trần N. Vân Sacramento, CA: $200

Trương Tiên Linh & Hà Diệm Minh San Jose, CA: $200

Phạm Ngọc Phương San Jose, CA: $50

Hồ Thị kim-Hồng Orlando, Fl: $50

PA/C Hà & Phu’c Hoàng, Edison, NJ/FL , 200