HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VOICE (2022-2025)

1. Jessica Soto (Chủ tịch)

2. Nguyễn Khanh

3. Nguyễn Sang

4. Đoàn Việt Trung