Sứ mệnh của VOICE

Sứ mệnh của chúng tôi có hai phần:

  • Vận động tái định cư cho người tị nạn và thuyền nhân Việt Nam không quốc tịch.
  • Trao quyền cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua các cơ hội thực tập và đào tạo về pháp trị và phát triển xã hội dân sự.

VOICE nỗ lực để đạt được sứ mệnh thông qua các chương trình trao quyền cho cộng đồng. Chúng tôi có các nhân viên toàn thời gian tại trụ sở tại Manila, Philippines và một số nước khác để vận động và lên tiếng cho sứ mệnh của VOICE. Chúng tôi gõ cửa các đại biểu dân cử và theo đuổi các dự án sáng tạo.

Với khẩu hiệu “Our Voice, Our Future”, sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi là ‘Trao quyền’ để các cá nhân có thể cất lên tiếng nói của họ.