English vocabulary about Politics

VOICE tổng hợp và xin gửi đến các bạn danh sách các từ vựng về Chính trị trong tiếng Anh. Nếu các bạn có góp ý hay bổ xung, hãy email về cho chúng tôi tại: contact@vietnamvoice.org. 

Asylum (n) /əˈsaɪ.ləm/: tị nạn chính trị
Ballot (n) /ˈbæl.ət/: bỏ phiếu kín
Bill (n) /bɪl/: dự thảo luật
Bipartisan (n) – /baɪˈpɑːr.t̬ə.zən/: lưỡng đảng
Coalition (n) /koʊ.əˈlɪʃ.ən/: sự liên minh
Constitution (n) /kɑːn.stəˈtuː.ʃən/: hiến pháp
Democracy (n) /-ˈmɑː.krə-/: nền dân chủ, chế độ dân chủ
Dictatorship (n) /dɪkˈteɪ.t̬ɚ.ʃɪp/: chế độ độc tài, nền chuyên chính
Dissolution (n) /dɪs.əˈluː.ʃən/: sự giải tán, giải thể
Election (n) /iˈlek.ʃən/: sự bầu cử, sự lựa chọn
Electorate (n) /iˈlek.tɚ.ət/: toàn bộ cử tri, khu bầu cử
Gerrymander (n) /ˈdʒer•iˌmæn•dər/: sự sắp đặt chuyên chế (gian lận dàn xếp lại bầu cử để thay đổi kết quả)
Government (n) /ˈɡʌv.ɚn.mənt/: chính phủ, nội các
Human rights (n) /ˌhjuː.mən ˈraɪts/: nhân quyền
Civil liberty (n) /ˈsɪv•əl ˈlɪb•ər•t̬i: quyền tự do của công dân
To enforce a rule (v) /ɪnˈfɔːrs. ə.ruːl/: thi hành một điều luật
International recognition (n) /ɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl. ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/: sự công nhận của quốc tế
Incumbent (n) /ɪnˈkʌm.bənt/: người có phận sự, chức trách
Law (n) /lɑː/: luật
Lobby (n) /ˈlɑː.bi/: các vận động hành lang
Monarchy (n) /ˈmɑː.nɚ.ki/: nền quân chủ, chế độ quân chủ
Nominee (n) /ˌnɑː.məˈni/: ứng cử viên
Opposition (n) /ˌɑː.pəˈzɪʃ.ən/: phe đối lập
Policy (n) /ˈpɑː.lə.si/: chính sách
Politician (n) /ˌpɑː.ləˈtɪʃ.ən/: chính trị gia
Politics (n) /ˈpɑː.lə.tɪks/: hoạt động chính trị
Poll (v) /poʊl/: bỏ phiếu
Polling station (n) /ˈpoʊ.lɪŋ ˌsteɪ.ʃən/: điểm bỏ phiếu
Regime (n) /reɪˈʒiːm/: chế độ, chính thể
Run for election (n) /rʌn. ɚ. iˈlek.ʃən/: cuộc chạy đua bầu cử
Spin doctor (n) /ˈspɪn ˌdɑːk.tɚ/: phát ngôn viên của một đảng phái hay người ủng hộ một cá tính chính trị nào đó, bằng cách cung cấp các tin tức theo hướng thuận lợi cho đảng phái đó cho các giới truyền thông
Turn out (n) /tɝːn. aʊt/: kết quả (bầu cử)
Vote (v) /voʊt/: bầu cử

Socialism (n) /ˈsoʊʃəlɪzəm/: Chủ nghĩa xã hội
Capitalism (n) /ˈkæpɪtəlɪzəm/: Chủ nghĩa tư bản
Communism (n) /ˈkɑːmjunɪzəm/: Chủ nghĩa cộng sản
Country (n) /ˈkʌntri/: Nước, quốc gia
State (n) /steɪt/: Bang, chính quyền
Border (n) /ˈbɔːrdər/: Biên giới
Monarch (n) /ˈmɑːnɑːrk/: Quân chủ, vị quân chủ
President (n) /ˈprezɪdənt/: Tổng thống
Leader (n) /ˈliːdər/: Lãnh tụ, người chỉ đạo
Political system (compound n) /pəˈlɪtɪkl ˈsɪstəm/: Hệ thống chính trị
Democrat (n) /ˈdeməkræt/: Đảng Dân Chủ, người thuộc đảng Dân Chủ
Republican (n): /rɪˈpʌblɪkən/: Đảng Cộng Hòa, người thuộc Đảng Cộng Hòa
Government (n) /ˈɡʌvərnmənt/: Chính phủ
Governor (n) /ˈɡʌvərnər/: Thống đốc
Prime minister (compound n) /praɪm ˈmɪnɪstər/: Thủ tướng
Minister (n) /ˈmɪnɪstər/: Bộ trưởng
Ministry (n) /ˈmɪnɪstri/: Bộ
General (n) /ˈdʒenrəl/: Đại tướng
Ambassador (n) /æmˈbæsədər/: Đại sứ
Civil servant (compound n) /ˈsɪvl ˈsɜːrvənt/: Công chức
Diplomat (n) /ˈdɪpləmæt/: Nhà ngoại giao
Election (n) /ɪˈlekʃn/: Cuộc bầu cử, tuyển cử
Campaign (n) /kæmˈpeɪn/: Chiến dịch
Candidate (n) /ˈkændɪdeɪt/: Ứng cử viên
Citizen (n) /ˈsɪtɪzn/: Công dân
Federal (adj) /ˈfedərəl/: Liên bang

A civil liberty: quyền tự do của công dân
An advocate of the policy: người ủng hộ chính sách
The governor’s authority: quyền hạn của thống đốc
A presidential election: cuộc bầu cử tổng thống
A political party: một Đảng chính trị
Apply for citizenship: xin nhập quốc tịch
A new generation: một thế hệ mới
Cultural diversity: sự đa dạng về văn hóa
A security camera: camera an ninh
A general tendency: một khuynh hướng chung
An annual budget: ngân sách hàng năm
Official statistics: những thống kê chính thức

Minister of Education and Training: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
Minister of Justice: Bộ trưởng Tư pháp
Misnister of Public Health: Bộ trưởng Y tế
Minister of Transport: Bộ trưởng Giao thông Vận tải
Municipal People’s Commitee: Ủy ban Nhân dân Thành Phố
National Assembly member: Đại biểu Quốc hội (VN)
Representative: dân biểu

Secretary of Defense: Bộ trưởng Quốc phòng (Mỹ)
Secretary of State: Bộ trưởng Ngoại giao (Mỹ)
Secretary-General of the United Nations: Tổng thư ký Liên hiệp quốc
Senator: Thượng nghị sĩ
The Speaker: Chủ tịch Hạ viện (Mỹ)
UN High Commissioner: Cao ủy Liên hiệp quốc
Undersecretary: Thứ trưởng
Vice-President: Phó tổng thống

Nội dung Chương trình đào tạo dài hạn của VOICE

Hiện nay VOICE có hai chương trình học bổng là chương trình ngắn hạn trong 2 tuần và chương trình dài hạn trong 6 tháng. Chương trình học bổng dài hạn có nội dung cụ thể như sau:

Các lớp học:

 • Tiếng Anh
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, Quản lý thời gian, Thuyết trình, Làm việc nhóm, Xây dựng mạng lưới,…
 • Quản trị dự án xã hội: Xây dựng kế hoạch chiến lược, Tổ chức hội nhóm, Gây quỹ, Đánh giá dự án,…

VOICE cũng sẽ cung cấp các khoá học chuyên đề theo nhu cầu của học viên như:

 • Báo chí – Truyền thông
 • Vận động quốc tế
 • Hoạt động xã hội
 • Và các khoá học khác.

Bên cạnh đó, VOICE cũng sẽ tổ chức các chương trình tham quan tới:

 • Các tổ chức nhân quyền như Trung tâm Nhân quyền – Đại học Ateneo, Trung tâm nghiên cứu pháp trị Teehankee, tổ chức bảo vệ quyền của nông dân PAKISAMA…
 • Các tổ chức trợ giúp pháp lý: Quỹ trợ giúp pháp lý nhân đạo HLAF, Tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí FLAG…
 • Các cơ quan chính quyền như Thượng viện, Quốc hội, toà án, Cơ quan Nhân quyền Quốc gia của Philippines.
 • Các cơ quan báo chí như Rappler, Philippines Star, Inquirer…
 • Các tổ chức về môi trường như Greenpeace Philippines…

Học viên của VOICE sẽ có cơ hội đi thực tập tại các tổ chức và cơ quan chính quyền nêu trên, cũng như tham dự các khoá đào tạo và hội thảo quốc tế trong và ngoài khu vực Đông Nam Á, được tổ chức bởi các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước.

Đặc biệt, học viên sẽ có cơ hội được tham dự các chương trình thực tập sinh tại các tổ chức quốc tế tại Đài Loan, Czech, văn phòng dân biểu liên bang và tiểu bang ở Canada và Australia cũng như Quốc hội châu Âu ở Bỉ.

Hình thức đào tạo

Nhìn chung, chương trình đào tạo 6 tháng tại VOICE sẽ được thiết kế dựa theo hướng cá thể hóa, dựa trên nhu cầu, định hướng của từng học viên. Theo đó, chúng tôi có các hình thức đào tạo mà học viên có thể lựa chọn như sau:

 • Lớp học truyền thống, seminar, và làm việc nhóm;
 • Tham gia thực tập ngắn hạn tại các tổ chức phi chính phủ tại Philippines và các nước trong khu vực;
 • Viết bài luận và thuyết trình về kết quả nghiên cứu của mình, trong đó có thuyết trình theo hình thức TED Talk bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh;
 • Bên cạnh đó, hình thức đào tạo thông qua dự án cũng được áp dụng.