Civil Society

23 posts
(Tiếng Việt)

VOICE hiện đang có nhiều dự án được thực hiện tại Việt Nam, và đồng thời cũng đang hỗ trợ dự án từ các đoàn thể, cá nhân khác. Góp phần vào việc thúc đẩy phát triển xã hội dân sự là một trong bốn công việc chính của VOICE.