Hỗ Trợ Pháp Lý

21 posts

Cho đến hiện tại, VOICE đã tái định cư được gần 3000 người Việt tỵ nạn tại Philippines và 108 người tại Thái Lan. VOICE vẫn tiếp tục giúp những người tỵ nạn ở Thái. Trong đó bao gồm những gia đình đã sống vất vưởng ở đó hơn 20 năm, những cựu tù nhân lương tâm và người tỵ nạn chính trị.

Đồng thời, VOICE cũng giúp họ trong việc điền những mẫu đơn tiếng anh để xin trợ cấp từ các tổ chức nhân đạo.