Logo VOICE

 

voice logo - PNG

 

Logo của VOICE được thiết kế bởi nghệ sĩ Tuan Kien Nguyen tại www.ANHOI.com. Để xem giải thích chi tiết về logo của VOICE, hãy truy cập.

logo voice

The VOICE logo was designed by artist Tuan Kien Nguyen of www.ANHOI.com. To view a diagram explaining the meaning behind VOICE’s logo, click here.