Amnesty International: Viet Nam: activists held incommunicado may face life in prison

Amnesty International lo ngại sức khỏe của ba nhà hoạt động Việt Nam trong tình trạng biệt giam. Từ trái qua phải Ông Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn

URGENT ACTION ACTIVISTS HELD INCOMMUNICADO MAY FACE LIFE IN PRISON Three Vietnamese activists, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, and Phạm Văn Trội, are being held incommunicado at B14 prison in Hà Nội after their arrests on 30 July 2017. Read More …

Amnesty International: Open letter on Prisoner of Conscience Trần Huỳnh Duy Thức

Thư ngỏ Ân xá Quốc tế kêu gọi thả Trần Huỳnh Duy Thức

On the 8th anniversary of the arrest of POC Trần Huỳnh Duy Thức – and half way through his 16-year prison sentence – the Directors of 12 Amnesty International offices call for his immediate and unconditional release. The letter also Read More …